Podpisanie porozumienia pomiędzy Politechniką Białostocką a Instytutem Techniki Budowlanej

W dniu 11 marca 2022 r. w siedzibie ITB w Warszawie zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Politechniką Białostocką a Instytutem Techniki Budowlanej.
Celem porozumienia jest szeroka współpraca obydwu jednostek w obszarze działalności naukowo-badawczej i wyznaczania kierunków rozwoju nowoczesnych technologii w budownictwie. Strony zadeklarowały wolę współpracy realizowanej poprzez wspólne publikowanie artykułów naukowych i udział w konferencjach, wymianę doświadczeń badawczych, a także powoływanie zespołów naukowych mających na celu wspólne aplikowanie o granty i projekty naukowe.
Porozumienie zostało podpisane przez dr hab. inż. Martę Kosior-Kazberuk, prof. PB – JM Rektor Politechniki Białostockiej oraz dra inż. Roberta Geryło - Dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej.


Politechnika Białostocka jest największą uczelnią techniczną północno-wschodniej Polski, której misją jest wysokiej jakości kształcenie studentów i młodych naukowców, prowadzenie badań naukowych na najwyższym poziomie międzynarodowym oraz komercjalizacja rezultatów prac badawczych. We współpracy z otoczeniem gospodarczym wdraża innowacyjne rozwiązania techniczne, które wpływają na innowacyjność gospodarki oraz podejmuje działania stanowiące odpowiedź na potrzeby społeczne.