Seminarium regionalne nt. identyfikacji i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w budownictwie zorganizowane przez Sektorową Radę ds. Kompetencji w Budownictwie

Logotyp PARP Grupa PFR, Sektorowej Rady ds. Kompetencji Budownictwo, logo Instytutu Techniki Budowlanej


Seminarium regionalne nt. identyfikacji i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w budownictwie organizowane przez Sektorową Radę ds. Kompetencji w Budownictwie we współpracy z Politechniką Bydgoską, pod patronatem honorowym Kujawsko–Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego


W związku z projektem „Sektorowa Rada ds. kompetencji w budownictwie; POWR.02.12.00-00-0006/16-01” 21 stycznia br. odbyło się na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Bydgoskiej seminarium regionalne nt. identyfikacji i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w budownictwie organizowane przez Sektorową Radę ds. Kompetencji w Budownictwie we współpracy z Politechniką Bydgoską, pod patronatem honorowym Kujawsko–Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Celem seminarium była wymiana doświadczeń w zakresie identyfikowania i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych na rynku pracy w budownictwie w krótkiej i długiej perspektywie czasowej w oparciu o dane pozyskiwane z różnych źródeł, w tym dyskusja nt. szans i wyzwań w  sektorze oraz możliwości kształtowania równowagi pomiędzy popytem a podażą kompetencji w ramach prowadzenia tzw. evidence based policy w budownictwie.

Seminarium otworzył witając uczestników Przewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie, prof. Adam Podhorecki. Następnie zabrał głos prof. Maciej Dutkiewicz, dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Bydgoskiej oraz dr inż. Adam Baryłka, Dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Seminarium było podzielone na następujące bloki tematyczne, w których przedstawiono następujące prezentacje:

Blok I. Rola i zadania Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie w monitorowaniu potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych sektora oraz identyfikowaniu rozwiązań odpowiadających na te potrzeby

 1. Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie: cele i zadania – prof. Adam Podhorecki, Przewodniczący Rady
 2. Partnerstwo i Projekt: dotychczasowe rezultaty działalności Rady i Grup roboczych – Zbigniew Janowski, Animator działań Rady
 3. Rekomendacje Rady w zakresie przeciwdziałania barierom rozwoju kształcenia zawodowego dla budownictwa w Polsce w kontekście potrzeb zgłaszanych przez pracodawców i środowiska edukacyjne sektora
  Prezentacja wniosków z prac grupy roboczej ds. barier edukacyjnych i zaangażowania pracodawców w proces kształcenia kadr dla budownictwa – prof. Jerzy Hoła, Politechnika Wrocławska, kierownik Zakładu Budownictwa Ogólnego na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego, lider Grupy roboczej ds. barier edukacyjnych i zaangażowania pracodawców w proces kształcenia kadr dla budownictwa
 4. Kwalifikacje szczególnie potrzebne w budownictwie w perspektywie najbliższych lat w kontekście potrzeb zgłaszanych przez pracodawców z sektora
  Prezentacja wniosków z prac grup roboczych ds. monitorowania sektora oraz ds. Sektorowej Ramy Kwalifikacji – dr Krzysztof Symela, Dyrektor Centrum Badań Edukacji Zawodowej i Zarządzania Innowacjami, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji Radom
 5. Kwalifikacje osób zatrudnionych w budownictwie w kontekście standaryzacji i certyfikacji – efekty prac Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji SRKB – dr hab. inż. Jadwiga Fangrat, prof. Instytutu, lider Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
 6. Efektywne kształcenie kadry inżynierskiej na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Bydgoskiej – prof. Maciej Dutkiewicz, dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Bydgoskiej

Blok II. Krajowe i międzynarodowe inicjatywy na rzecz rozpoznania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w sektorze oraz wyjścia tym potrzebom naprzeciw

 1. Szkolenia w budownictwie – jakie, w jaki sposób, dla kogo? Ankieta „Badanie potrzeb szkoleniowych przedsiębiorstw z branży budowlanej” – Agnieszka Szymczak – Instytut Badań Edukacyjnych, Związek Zawodowy „Budowlani” 
  Prezentacja ankiety i rekomendacji Rady dot. szkoleń branżowych, które powinny być dofinansowane z EFS – Agnieszka Szymczak – Instytut Badań Edukacyjnych, Związek Zawodowy „Budowlani”
 2. Kompetencje inspektorów pracy prowadzących kontrolę w budownictwie – Zbigniew Studziński Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy
 3. Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego (tzw. BBKL) dla branży budowlanej
  Prezentacja celów badania oraz najważniejszych wyników jego I. edycji – Anna Tarnawa kierownik, Departament Analiz i Strategii Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 4. Kształcenie zawodowe w okresie pandemii z uwzględnieniem aktualnych potrzeb rynku pracy w budownictwie – Magdalena Popielewska, dyrektorka Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy

Blok III. Regionalne i lokalne inicjatywy w zakresie odpowiadania na potrzeby pracodawców dotyczące kapitału ludzkiego i kształtowania równowagi pomiędzy popytem a podażą kompetencji w sektorze budownictwa

 1. Aktualne potrzeby kwalifikacyjno-zawodowe w branży budowlanej oraz perspektywy rozwoju dla pracowników i absolwentów (budownictwo ogólne, kolejowe, energetyczne) – Fabian Lewandowski, Dyrektor ds. handlowych Budimex S.A.

Odbiorcami seminarium  byli przede wszystkim przedstawiciele sektora budownictwa, w tym w szczególności przedsiębiorcy działający w sektorze, przedstawiciele organizacji budownictwa województwa kujawsko - pomorskiego, środowiska akademickiego i szkół budowlanych.


Logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, polska flaga, logo Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny