XVII spotkanie Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji, prowadzone w formie zdalnej, ITB, Warszawa – 7 grudnia 2021 r.

logo PARP Grupa PFR, logo Sektorowa Rada ds. Kompetencji Budownictwo, logo Instytut Techniki Budowlanej


7 grudnia 2021 r. odbyło się XVII spotkanie Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji, w ramach projektu: POWR.02.12.00-00-006/16 Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie,  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza - Edukacja- Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej II pt. „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.12 pt. ”Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych”, mającego na celu utworzenie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji w budownictwie, przy udziale Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Spotkanie otworzył dr inż. Sebastian Wall - Pełnomocnik Dyrektora ds. Strategii Konkurencyjności, członek Grupy ds. standaryzacji i certyfikacji.

Opiekunem merytorycznym spotkania był prof. dr hab.inż. Leonard Runkiewicz, Wiceprzewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji  w Budownictwie, a prowadzącą spotkanie  - dr hab inż. Jadwiga Fangrat, prof. ITB, Lider Grupy ds. standaryzacji i certyfikacji.

Podczas posiedzenia przedstawiono następujące prezentacje:

  1. Projekt Construction Blueprint . Skills Blueprint dla przemysłu budowlanego - cele, działania, dotychczasowe rezultaty, Jakub Kus – ZZ Budowlani, Wiceprzewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie, Lider Grupy ds. Ram Kwalifikacji w Budownictwie
  2. Procesy walidacji oraz  certyfikacji kwalifikacji i kompetencji zawodowych w  budownictwie na przykładzie działalności Krajowego Centrum Akredytacji -  wkład do Raportu nr 2, Małgorzata Wróblewska – Tylus – Wiceprezes Krajowego Centrum Akredytacji
  3. Obecne i planowane działania Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji, dr hab. inż. Jadwiga Fangrat,prof.ITB, LiderGrupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji, prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz Wiceprzewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie, mgr inż. Małgorzata Głowacz Animator Grupy ds. standaryzacji i certyfikacji.

W spotkaniu uczestniczyło 20 osób, członków i ekspertów Grupy ds. standaryzacji i certyfikacji.


Logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, polska flaga, logo Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny